LEGISLAȚIE

Informații publice

Vezi aici legislația referitoare la organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților.

https://ccs.ro/wp-content/uploads/2021/12/Legislatie_CCS_Bucuresti.jpg

Hotărârea nr. 22/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

Hotărâre  de Guvern  nr. 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Hotărârea nr. 801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei

Hotărârea nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul activității de tineret

Normele de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul activității de tineret din 22.02.2006

Hotărârea nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului

Regulament cadru de organizare și funcționare al caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc ”Tei”aprobat prin Ordinul 572/16.04.2019

Regulament de organizare și funcționare al Casei de Cultură a Studenților din București aprobat prin ordinul 647/23.05.2019

Ordinul 647 din 23.05.2019 al Ministrului Tineretului și Sportului pentru aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare și a regulamentelor interne ale caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc ”Tei”

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Norme metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Codul administrativ din 03.07.2019

Codul muncii actualizat 2022

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

Legea nr 78/2014 legea voluntariatului

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice

Legea nr. 353/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic

Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă

Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 din 11.10.2006

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Norma generală de apărare împotriva incendiilor din 28.02.2007

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012

Ordinul nr. 991/2020 privind aprobarea Procedurii pentru reglementarea modului de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, aflate în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în vederea aprobării închirierii acestor bunuri prin hotărâre a Guvernului, și a Procedurii-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului