Legislatie

HG 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a complexului cultural sportiv studenţesc "Tei".

HG 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului.

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare (ROFcadru)  al Caselor de Cultură ale Studenţilor  şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" emis prin Ordinul 572/16.04.2019 al Ministrului Tineretului și Sportului

Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) și Regulamentul intern (RI) al Casei de Cultură a Studenţilor Bucureşti aprobat prin Ordinul 647/23.05.2019 al Ministrului Tineretului și Sportului.

Contract colectiv de muncă al Ministerului Tineretului și Sportului și instituțiilor subordonate.

HG nr 259/2006  privind aprobarea normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul activității de tineret  si normele de cheltuieli (anexa la HG 259/2006) actualizate.

Metodologia privind organizarea acțiunilor caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc ”Tei” - anexă la Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 610/09.06.2020

Ordinul 258/22.04.2021 al ministrului tineretului și sportului privind completarea anexei la Ordinul 610/09.06.2020

 Plan de Integritate Anticorupție la nivelul CCS București aici

PROGRAM DE GUVERNARE 2020-2024

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice aici

Legea nr 8 /1996 actualizată în 2014 privind drepturile de autor și drepturile conexe cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România aici

 OUG 57 din 03 iulie 2019 - codul administrativ

Legea nr. 353/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

Legea nr 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă

Norma metodologică din 11.10.2006 - de aplicare a prevederilor Legii nr.  319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă

Legea 307/2006 (actualizată în 2016) privind apărarea împotriva incendiilor

Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor 

Norma metodologică din 11.04.2012 - de aplicare a prevederilor Legii nr.  333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.

Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)  

 Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)  

 Protectia datelor cu caracter personal pentru angajatii Casei de Cultură a Studenților București

 Principii ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public- sinteză